Regulamin

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, regulamin Sekcji Ogólnopolskiej opracowuje Zarząd Sekcji i zatwierdza Zarząd Główny Towarzystwa.

Regulamin musi być zgodny ze Statutem PTP oraz założeniami funkcjonowania Sekcji Młodych PTP, które zostały opracowane przez Zarząd Główny PTP w trakcie powoływania Sekcji.

Poniżej przestawiamy wstępnie opracowany Regulamin Sekcji Młodych.

WSTĘP

Sekcja Młodych PTP działa na podstawie §45-49 Statutu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i na podstawie niniejszego regulaminu.

1. CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SEKCJI
Głównym celem Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego jest inspirowanie, organizowanie i rozwijanie działalności badawczej młodych naukowców (doktorów, doktorantów, lekarzy), ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej. Zakres działalności Sekcji obejmuje koordynowanie działań oraz wsparcie merytoryczne poprzez:

 • nawiązywanie i realizację współpracy naukowej z młodymi badaczami z zakresu nauk pediatrycznych (i nauk im pokrewnych) reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze;
 • wspomaganie rozwoju kariery naukowej przez popularyzację ich osiągnięć w kraju i za granicą;
 • podnoszenie kwalifikacji przez organizowanie konferencji, seminariów, obozów naukowych, warsztatów rozwijających kompetencje metodologiczne młodych badaczy z dziedziny nauk pediatrycznych oraz umiejętności w zakresie pracy w międzynarodowych zespołach badawczych, pisania wniosków projektowych w celu sfinansowania działalności badawczej z funduszy krajowych i zagranicznych, publikowania artykułów w czasopismach indeksowanych w JCR;
 • przygotowywanie i aplikację wniosków projektowych w ramach programów badawczych oferowanych w kraju i za granicą;
 • inspirowanie i wspomaganie w wyjazdach naukowo-badawczych i dydaktycznych za granicę (np. konferencje naukowe, odczyty, staże, wizyty studyjne);
 • pozyskiwanie środków na działalność badawczą Członków Sekcji Młodych PTP występowanie do Zarządu PTP z wnioskami o finansowanie prac naukowych i inicjatyw Sekcji Młodych PTP
 • organizowanie cyklicznych seminariów z udziałem badaczy zagranicznych, stanowiących możliwość prezentacji i dyskusji wyników badań prowadzonych przez młodych naukowców z kręgu nauk pediatrycznych (i nauk im pokrewnych);
 • nawiązywanie i realizację partnerstw badawczych z innymi placówkami działającymi w kraju i za granicą;
 • występowanie z wnioskami do Zarządu PTP o nagrody i wyróżnienia, szczególnie za podejmowanie ważnych inicjatyw badawczych o zasięgu międzynarodowym;
 • wspieranie realizacji działalności statutowej PTP przez udział w inicjatywach naukowo-badawczych, popularyzatorskich i wydawniczych PTP.
 • wymiana doświadczeń i rozwój współpracy z członkami Sekcji Młodych Europejskiej Akademii Pediatrii
 • organizowanie akcji społecznych propagujących działania profilaktyczne u dzieci i ich rodziców

2. CZŁONKOSTWO

 • Członkiem Sekcji Młodych PTP może zostać każdy lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii lub pierwszej specjalizacji szczegółowej pediatrycznej, będący aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, identyfikujący się z celami i zakresem działalności Sekcji. Szczegółowe warunki członkostwa w PTP określa Statut Towarzystwa.
 • Członkowie sekcji powinni uczestniczyć w co najmniej połowie zaplanowanych spotkań PTP.
 • Członkowie powinni aktywnie uczestniczyć w działalności sekcji, co obejmuje wkład w co najmniej jedną inicjatywę sekcji.
  Organem nadzoru Sekcji Młodych PTP jest Zarząd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Zarząd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego zatwierdza regulamin Sekcji.
 • Członkowie Sekcji Młodych PTP mają prawo do:
  a) uczestniczenia we wszystkich formach działalności PTP,
  b) wyboru do władz Sekcji.

3. ZARZĄD SEKCJI MŁODYCH PTP

 • Zarząd Sekcji Młodych PTP jest powoływany w trakcie Walnego Zebrania Członków Sekcji.
 • Kandydatów na członków Zarządu Sekcji Młodych PTP może rekomendować́ Zarząd PTP, ustępujący Zarząd Sekcji Młodych PTP, Walne Zebranie Sekcji Młodych PTP.
 • Zarząd Sekcji Młodych PTP obraduje na posiedzeniach bezpośrednich lub online zwoływanych przez jego członków. Obrady muszą odbywać́ się̨ przynajmniej 2 razy w roku kalendarzowym.
 • Uchwały Zarządu Sekcji Młodych PTP zapadają̨̨ większością̨̨ głosów.
 • Do kompetencji Zarządu Sekcji Młodych PTP należą̨̨:
  a) reprezentowanie Sekcji na zewnątrz,
  b) wytyczanie głównych kierunków działania Sekcji oraz nadzór nad ich
  realizacją,
  c) prowadzenie listy członków Sekcji,
  d) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu członków Sekcji Młodych,
  e) opracowywanie propozycji zmian Regulaminu Sekcji .
 • Zarząd Sekcji Młodych PTP składa się̨ z: Przewodniczącego Sekcji Młodych, Członków Zarządu Sekcji Młodych (w liczbie od 5 do 7)
  Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera, spośród Członków Zarządu, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 • Po przeprowadzonych wyborach (bezpośrednich lub online) nowo wybrany Zarząd Sekcji Młodych PTP składa Zarządowi PTP sprawozdanie z zebrania wyborczego i plan pracy. Na podstawie tych dokumentów Zarząd PTP podejmuje decyzję o zatwierdzeniu Zarządu Sekcji Młodych PTP.
 • Przewodniczący Sekcji Młodych PTP na zaproszenie Prezesa PTP uczestniczy w posiedzeniach Zarządu PTP.
 • Opiekunem Sekcji Młodych PTP jest członek Zarządu PTP delegowany na zebraniu Zarządu PTP.
 • Wszelkie formy współpracy międzynarodowej Sekcja Młodych PTP podejmuje po uzyskaniu zgody Zarządu PTP.
 • Pod koniec kadencji Zarząd Sekcji Młodych PTP składa Zarządowi PTP sprawozdanie ze swej działalności.

4. ZMIANY REGULAMINU
Zmiany w Regulaminie Sekcji Młodych PTP mogą̨̨ zostać́ dokonane na wniosek każdego członka Sekcji, wymagają̨̨ przegłosowania w trakcie Walnego Zebrania Sekcji, a następnie zatwierdzenia przez Zarząd PTP.

Zespół koordynujący prace Sekcji Młodych PTP do czasu pierwszego Walnego Zebrania Sekcji Młodych PTP:

Prof. dr hab. Iwona Beń-Skowronek- opiekun członek Zarządu PTP
Dr n. med Agnieszka Lipińska-Opałka
Lek. Katarzyna Parcińska