Regulamin i Plan

Propozycja Regulaminu i Planu Walnego Zebrania Sekcji Młodych PTP

Regulamin Walnego Zebrania Sekcji Młodych PTP

 1. Walne Zebranie Sekcji Młodych PTP odbywa się w formie online, w terminie 25 kwietnia 2024
 2. W Walnym Zebraniu Sekcji Młodych PTP uczestniczyć mogą wyłącznie aktywni członkowie Sekcji Młodych (na podstawie złożonych i zweryfikowanych deklaracji)
 3. W Walnym Zebraniu Sekcji Młodych PTP uczestniczą przedstawiciele Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTP, sprawując nadzór nad przebiegiem Walnego Zebrania, nie uczestniczą oni w głosowaniach, ale mają głos doradczy
 4. W Walnym Zebraniu Sekcji Młodych PTP mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, inne osoby konieczne do jego przeprowadzenia (np. obsługa techniczna, prawna itp.)
 5. Walne Zebranie Sekcji Młodych PTP przebiega według poniższego planu:

Plan Walnego Zebrania Sekcji Młodych

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sekcji Młodych (Zarząd OWPTP).

  2. Zamknięcie listy członków Walnego Zebrania.

  3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania (zgodnie ze Statutem PTP).

  4. Wybór Przewodniczącej/go Walnego Zebrania (głosowanie jawne). Przewodniczącym może być zarówno członek Sekcji Młodych jak i przedstawiciel Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTP

  5. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne). Sekretarzem może być zarówno członek Sekcji Młodych jak i przedstawiciel Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTP.

  6. Przedstawienie  i Akceptacja Regulaminu i Planu Walnego Zebrania

  7. Wniosek o połączenie Komisji Mandatowej i Wyborczej (głosowanie jawne)

  8. Wybór Komisji Mandatowej i Wyborczej (Skrutacyjnej) lub odrębne wybory Komisji Mandatowej i Komisji Wyborczej

  Komisja Mandatowa i Wyborcza przygotowuje i przeprowadza głosowanie. W skład Komisji Mandatowej i Wyborczej wchodzą 3 osoby. Członkowie Komisji zachowują czynne prawo wyborcze, ale tracą bierne prawo wyborcze.

  9. Wybór Komisji Wniosków

  Komisja Wniosków przyjmuje wnioski od Walnego Zgromadzenia, poddaje je pod głosowanie i przygotowuje stosowne uchwały. W skład Komisji Mandatowej wchodzą 3 osoby. Członkowie Komisji zachowują czynne i bierne prawo wyborcze.

  10. Rozpoczęcie pracy wybranych Komisji w przypadku braku sprzeciwu Walnego Zgromadzenia

  11. Przedstawienie członkom Walnego Zebrania zasad głosowania

  Wybór Przewodniczącego/ej

  Wybór 5 Członków Zarządu

  Wybór 3 Członków Komisji Rewizyjnej

  12. Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącą/ego Sekcji Młodych PTP

  13. Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącej/go Sekcji Młodych PTP (Komisja Mandatowa)

  14. Ogłoszenie wyników wyborów Przewodniczącej/go Sekcji Młodych PTP (Komisja Wyborcza)

  15. Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Sekcji Młodych PTP

  16. Przeprowadzenie wyborów Członków Zarządu Sekcji Młodych PTP (Komisja Mandatowa)

  17. Ogłoszenie wyników wyborów Członków Zarządu Sekcji Młodych PTP (Komisja Wyborcza)

  18. Zgłaszanie kandydatur na Członków Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych PTP

  19. Przeprowadzenie wyborów Członków Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych PTP (Komisja Mandatowa)

  20. Ogłoszenie wyników wyborów Członków Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych PTP (Komisja Wyborcza)

  21. Przyjęcie uwag i wniosków

  22. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania Sekcji Młodych PTP (Komisja Wniosków)

  23. Zamknięcie Walnego Zebrania